Kjøpsbetingelser

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen i nettbutikken og eventuelt særskilt avtalte vilkår, eksempelvis kampanjer, angitt på våre nettsider www.hantek.no. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot lovgivning.

Avtalen gjelder utelukkende kjøp av varer og tjenester som angitt i kapittel 2.

2. Partene

Selger er HANTEK AUDIO AS med organisasjonsnummer: 974 538 024 og som betegnes i det følgende som selger(en).

Nylænde 5, 1154 Oslo
Postboks 65 – Lambertseter, 0102 Oslo
Epost: post@hantek.no

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper(en).

3. Pris

Nettsidens priser, pris for vare og/eller tjeneste inkluderer alle offentlige avgifter herunder merverdiavgift. Prisen inkluderer ikke fraktkostnader og/eller eventuelle omkostninger ved valg av faktura eller når varer sendes med oppkrav. Støp av ørene er heller ikke inkludert i prisene.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen sin bestilling er sendt og dermed mottatt av selgeren.

Kjøperen får dette bekreftet ved mottak av ordrebekreftelse kort tid etter bestilling.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Betalingsmetode velges i kassen ved betaling. Man kan betale med kort (Stripe) eller velge faktura eller delbetaling (Klarna)

Klarnas betalingsmetoder

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

  • Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Faktura vilkårene finner du her .
  • Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her .

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring .

Viktig vedrørende kjøp av formstøpte betalinger og KLARNA

Angrerett gjelder IKKE formstøpte produkter. Det er derfor ikke mulig å returnere varen etter den er mottatt. Eventuelt tvister må bli tatt med kundeservic hos Hantek Audio for å løse eventuelle problemer. Se Klarna sine retningslinjer før du eventuelt velger denne betalingsmetoden.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Ved valg av fraktmetode uten sporing (Pakke i Postpakke) vil risiko for varen ligge hos kjøper – se punkt 7. Det vil alltid stå nevnt i fraktmetodene om forsendelsen er sporbar.

Hvis ikke annet fremgår av bestillingsløsningen, vil ordinære lagervarer bli sendt senest 5 virkedager etter bestillingen fra kjøper er gjennomført, avhengig av hvilket fraktalternativ kjøper velger ved kjøp av varen. Formstøpte varer har normalt 2-3 uker (10-15 arbeidsdager) i produksjonstid. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt.

Pakker som ikke hentes ut fra postkontoret og blir returnert Hantek Audio vil medføre gebyrer for å dekke alle omkostninger. Se punkt 11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold og avsnitt om «Pakker som ikke hentes ut»

Det er kjøpers ansvar å hente varen der hvor dette er avtalt ved kjøp; f.eks. post i butikk angitt ved kjøp.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Velges det fraktmetode uten sporing (Pakke i postkasse) ligger risikoen for varen hos kunden når bestilling er sendt. Pakker som blir borte av denne typen må bli erstattet av kjøper. Har du eventuelt betalt på forhånd vil ikke penger bli refundert. Eksempel på denne type pakke er fraktmetode Pakke I Postkasse. 

8. Angrerett og retur

Ved kjøp hos Hantek Audio på nett får du din lovpålagte angrerett på 14 dager.

Avtalen er unntatt fra angrerett dersom kjøpet omfattes av vare som er kundetilpasset og som ikke uten videre kan selges til annen kunde eller av hygienske årsaker.

Eksempel på unntak kan være ved kjøp av ørepropper o.l. som er formstøpte, 3D-printet eller på annen måte tilpasset kjøperen eller forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering.

For andre produkter kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven som følger: Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er gjort tilgjengelig for kjøperen. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er gjort tilgjengelig for kjøperen.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er gjort tilgjengelig for kjøperen.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Ved bruk av angreretten skal varen emballeres i den emballasje varen ble mottatt i med evt. tillegg av ytterligere emballering dersom denne er 
skadet.

Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, eller som tydelig viser at varen er brukt, kan kjøperen bli ansvarlig for redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Link til skjema finnes her: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1095/3568/files/hantek-angrett-fill.pdf?16425056267861955150.

9. Forsinkelse og manglende levering

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side eller selger ikke informerer om forsinkelser i god tid, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Merk at manglende levering gjelder ikke bestillinger som sendes som Brev (uten sporing) – se punkt 6.

Ved krav om misligholdsbeføyelser skal meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10. Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Ved kjøp av formstøpte varer gjelder andre vilkår, se betaling punkt 5.

Heving av kjøp

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Pakker som ikke hentes ut

For uavhentete pakker som returneres selger, vil kjøper motta en faktura på kroner 390,-. Dette er for å dekke omkostninger (frakt, administrasjon o.l.). 

12. Garanti og reklamasjon

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Ved å bruke og gjennomføre kjøp på www.hantek.no gir du samtykke til at Hantek Audio samler informasjon om deg enten via informasjonskapsler (cookies) eller når du legger igjen personlig informasjon som navn, adresse, telefon o.l. 

Ved kjøp på www.hantek.no bruker vi kun din informasjon til å kunne gjennomføre forpliktelsene i avtalen og. Med dette mener at Selger skal kunne levere bestilling til kjøperen.

Din informasjon blir lagret hos vår underleverandør SHOPIFY INC. Denne dataen lagres trygt og vil aldri bli delt. 

Du kan selv ta kontakt for å vite hvilken informasjon vi har om deg og få denne slettet i ettertid iht. det nye lovverket.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Du kan lese mer om Personvern på våre nettsider www.hantek.no eller ta kontakt.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Mer om Forbrukerrådet: www.forbrukerradet.no.