Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for nettstedet www.hantek.no.

Vi ber om betingelsene leses nøye for du eventuelt legger inn en bestilling, timeavtale eller skal fullføre en betaling.
Ved kjøp av Custom In-Ear Monitors ber vi deg om å lese punkt 10 vedrørende reklamasjon for denne aktuelle produkttypen.

Vi ber om at salgsbetingelsene leses nøye før du plasserer din bestilling, timeavtale eller fullfører en betaling. 

Vi ber deg også rette fokus i avsnittet som omhandler informasjon om reklamasjon for Custom In-ear monitors i punkt 10 i salgsbetingelsene.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selgeren er Hantek Audio AS, Org.nr: 974 538 024, Postboks 65 Lamberster – 1101 Oslo, kontakt@hantek.no, telefon 23 16 79 90 og betegnes i følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Alle pris er oppgitt inklusive merverdiavgift (MVA) og er i Norske kroner (NOK).

Den oppgitte prisen for varen er den totale prisen kjøper skal betale for varen, med unntak av fraktomkostninger som beregnes i handlekurven og øreavstøpning som ikke anses som en del av varekjøpet, med en tilleggstjeneste som må utføres hos en ekstern aktør, eller direkte hos selger.

Ytterligere kostnader selger ikke har informert om før kjøpet, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren via nettsiden www.hantek.no eller direkte på selgers kontor i forbindelse med timeavtale eller annen type kjøp over disk.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dette gjelder ikke kjøp av spesialvarer i form av formstøpte ørepropper som blir spesielt tilpasset kjøper. Se Punkt 6. Særligere vilkår ved tilvirkningskjøp – betaling og forskuddsbetaling.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Særlige vilkår ved tilvirkningskjøp – Betaling og forskuddsbetaling

Tilvirkningsjøp er kjøp hvor varene kjøper bestiller blir spesielt laget/produsert for kjøper. I denne forbindelse gjelder dette formstøpte ørepropper som selger tilbyr.

Angreretten bortfaller ved tilvirkningskjøp, men vanlige regler for reklamasjon gjelder i henhold til forbrukerkjøpsloven. Varer som faller under tilvirkningskjøp vil selger kreve forskuddsbetaling før bestillingen effektueres hos leverandør.

Ved kortbetaling hvor kjøper bruker kredittkort eller debetkort vil kjøpesummen bli trukket når bestillingen er behandlet manuelt av selgers medarbeider og/eller settes i produksjon.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Kjøper kan til enhver tid heve sin bestilling uten tidsfrist før varene settes i produksjon og få kjøpesummen refundert. Dersom kjøper har valgt å betale med faktura vil kreditten som godkjent hos fakturaleverandør blir slettet, og kunden vil ikke motta noen krav.

7. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Vanlige lagervarer sendes normalt innen 5 virkedager fra bestillingstidspunkt.

Spesialtilpassede varer (formstøpte ørepropper) har produksjonstid som kan variere. Dette er normalt fra 2-4 uker fra maler/ørestøp er mottatt av selger.

Selger forplikter seg til å leveringstid for de aktuelle varene lett tilgjengelig for kjøper. Dette informeres enten ved at kjøper tar kontakt, via nettside for produktene eller via e-post som bekreftelse på at varen din blir produsert.

8. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han/hun, eller hans/hennes representant, har fått varene levert i tråd med punkt 7.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angreretten, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerett loven.

* Merk deg at angreretten gjelder ikke ved kjøp av formstøpte ørepropper, også kalt tilvirkningskjøp.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren skal skje skriftlig enten ved å fylle ut kontaktskjema for reklamasjon under «Kontakt oss» eller direkte på e-post kontakt@hantek.no.

*Viktig informasjon vedrørende reklamasjon på Custom In-ear monitors

Custom in-ear monitors og med en 5 års (fem år) reklamasjonsrett, men vi må gjøre Kjøper oppmerksom på følgende: 

 • Produktene sensitive lydelementer (Balanced Armature Drivers) og det er bruken og de ytre påkjenningene som påvirker levetiden på elektronikken.
 • Det er ikke mulig å fastslå «normal bruk» ettersom at bruken av produktet og de ytre påkjenningene produktet utsettes for er individuelt. Dette er for eksempel: mengden svette og ørevoks, og hvor og hvordan behandling produktet får under bruk (f.eks om proppene ofte blir tatt ut og ender med å henge mot fuktig hud/hår eller rundt nakke hvor det oppstår stor belastning mot kabel/kontakt).

   

 • Hver kjøper må ta hensyn til både vedlikehold og bruken av produktet basert på sitt bruksområde for å sikre levetiden. For eksempel: mye svette og ørevoks krever at proppene må rengjøres nøye og tørkes nøyere med papir/klut etter hver bruk, sammenlignet mot en som ikke svetter eller har mye ørevoks.

   

 • Alle produktene kan repareres hos produsent. Denne prisen er langt lavere enn hva en ny(e) ørepropp(er) koster og Hantek Audio garanterer for å gi kunden den beste prisen ved at det kun beregnes direkte reparasonskostnader + omkostninger og frakt

Hantek vil vurdere alle reklamasjoner individuelt og basert på produktets tilstand og tegn på ytre påkjenninger for å konkludere om det foreligger en mangel eller ikke ved varen.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 10 og 11.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Les mer om personvern.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 10 og 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.